Algemene Voorwaarden

Invoering

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website (inclusief eventuele subdomeinen, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden), en besteonlinecasinoideal.nl, de eigenaar en exploitant van deze website. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door, aangezien deze van invloed zijn op uw wettelijke rechten. Uw akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij uw eerste gebruik van de Website. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Website.

In deze algemene voorwaarden betekent Gebruiker of Gebruikers elke derde partij die toegang heeft tot de Website en die niet (i) in dienst is van besteonlinecasinoideal.nl en niet handelt in de uitoefening van hun dienstverband of (ii) is ingeschakeld als adviseur of anderszins diensten verleent aan besteonlinecasinoideal.nl en toegang tot de Website in verband met het aanbieden van dergelijke diensten.

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Door de Website te gebruiken en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

Intellectuele eigendom en acceptabel gebruik

 1. Alle Inhoud op de Website, tenzij deze is geüpload door Gebruikers, is eigendom van besteonlinecasinoideal.nl, onze gelieerde ondernemingen of andere relevante derden. In deze algemene voorwaarden betekent Inhoud alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties, paginalay-out, onderliggende code en software en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van van deze Website, met inbegrip van dergelijke inhoud die door Gebruikers is geüpload. Door de Website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijke Inhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets op deze site mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een ​​handelsmerk te gebruiken,
 2. U mag, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, het volgende doen:
  1. ophalen, weergeven en bekijken van de inhoud op een computerscherm
  2. download en bewaar de inhoud in elektronische vorm op een schijf (maar niet op een server of ander opslagapparaat dat is aangesloten op een netwerk)
  3. druk één exemplaar van de inhoud af
 3. U mag op geen enkele andere manier Inhoud reproduceren, wijzigen, kopiëren, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van besteonlinecasinoideal.nl.

Verboden gebruik

 1. U mag de Website niet gebruiken voor een van de volgende doeleinden:
  1. op enigerlei wijze die schade aan de Website veroorzaakt of kan veroorzaken of het gebruik of genot van de Website door een andere persoon verstoort;
  2. op enigerlei wijze die schadelijk, onwettig, illegaal, beledigend, intimiderend, bedreigend of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving, overheidsbesluiten;
  3. het maken, verzenden of opslaan van elektronische kopieën van auteursrechtelijk beschermde inhoud zonder de toestemming van de eigenaar.

Links naar andere websites

 1. Deze website kan links naar andere sites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, staan ​​deze sites niet onder de controle van besteonlinecasinoideal.nl of die van onze gelieerde ondernemingen.
 2. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen elke aansprakelijkheid af voor enige vorm van verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.
 3. Het opnemen van een link naar een andere site op deze website impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die er de controle over hebben.

Privacybeleid

 1. Het gebruik van de Website wordt ook beheerst door ons Privacybeleid, dat door middel van deze verwijzing in deze algemene voorwaarden is opgenomen. Om het privacybeleid te bekijken, klikt u op het volgende: https://besteonlinecasinoideal.nl/privacy/.

Beschikbaarheid van de Website en disclaimers

 1. Alle online faciliteiten, tools, diensten of informatie die besteonlinecasinoideal.nl beschikbaar stelt via de Website (de Dienst ) wordt geleverd “zoals het is” en op een “zoals beschikbaar” basis. Wij geven geen garantie dat de Dienst vrij zal zijn van gebreken en/of fouten. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, bieden wij geen garanties (expliciet of impliciet) van geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit. besteonlinecasinoideal.nl is niet verplicht om informatie op de Website bij te werken.
 2. Hoewel besteonlinecasinoideal.nl redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de website veilig is en vrij is van fouten, virussen en andere malware, geven wij in dat opzicht geen enkele garantie en nemen alle gebruikers de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid, die van hun persoonlijke gegevens en hun computers.
 3. besteonlinecasinoideal.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige verstoring of niet-beschikbaarheid van de Website.
 4. besteonlinecasinoideal.nl behoudt zich het recht voor om een ​​deel (of het geheel) van de Website te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, inclusief maar niet beperkt tot alle beschikbare producten en/of diensten. Deze algemene voorwaarden blijven van toepassing op elke gewijzigde versie van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Beperking van de aansprakelijkheid

 1. Niets in deze algemene voorwaarden zal: (a) onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze of uw nalatigheid, indien van toepassing; (b) onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten; of (c) onze of uw aansprakelijkheden te beperken of uit te sluiten op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verliezen die voortkomen uit gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.
 3. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, aanvaardt besteonlinecasinoideal.nl geen aansprakelijkheid voor het volgende:
  1. alle zakelijke verliezen, zoals winstderving, inkomsten, inkomsten, verwachte besparingen, zaken, contracten, goodwill of commerciële kansen;
  2. verlies of beschadiging van gegevens, database of software;
  3. enige speciale, indirecte of gevolgschade of verlies.

Algemeen

 1. U mag uw rechten onder deze algemene voorwaarden niet overdragen aan een andere persoon. We kunnen onze rechten onder deze algemene voorwaarden overdragen als we redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet worden aangetast.
 2. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd. Dergelijke herziene voorwaarden zijn van toepassing op de Website vanaf de publicatiedatum. Gebruikers dienen de algemene voorwaarden regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat ze bekend zijn met de dan geldende versie.
 3. Deze algemene voorwaarden bevatten samen met het privacybeleid de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangen alle eerdere besprekingen, regelingen of overeenkomsten die mogelijk hebben plaatsgevonden met betrekking tot de algemene voorwaarden.
 4. De Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 is niet van toepassing op deze algemene voorwaarden en geen enkele derde heeft het recht om enige bepaling van deze algemene voorwaarden af ​​te dwingen of erop te vertrouwen.
 5. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van deze algemene voorwaarden (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling, voor zover vereist, geacht te zijn verwijderd, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden wordt hierdoor niet aangetast.
 6. Tenzij anders overeengekomen, wordt geen enkele vertraging, handeling of nalatigheid door een partij bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel beschouwd als een verklaring van afstand van dat, of enig ander, recht of rechtsmiddel.
 7. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wet van Engeland en Wales en alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse en Welshe rechtbanken.

besteonlinecasinoideal.nl details

 1. besteonlinecasinoideal.nl is een bedrijf opgericht in Engeland en Wales en beheert de website https://besteonlinecasinoideal.nl.

U kunt per e-mail contact opnemen met besteonlinecasinoideal.nl via [email protected].