Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en besteonlinecasinoideal.nl, de eigenaar en aanbieder van deze website ( besteonlinecasinoideal.nl ) besteonlinecasinoideal.nl neemt de privacy van uw gegevens zeer serieus. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle gegevens die door ons zijn verzameld of door u zijn verstrekt met betrekking tot uw gebruik van de website.Dit privacybeleid dient naast en in aanvulling op onze Algemene Voorwaarden te worden gelezen, die te vinden zijn op: https://besteonlinecasinoideal.nl/termen/ .

Lees dit privacybeleid aandachtig door .

Definities en interpretaties

 1. In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:
Gegevens gezamenlijk alle informatie die u via de Website aan besteonlinecasinoideal.nl verstrekt. Deze definitie omvat, waar van toepassing, de definities die zijn opgenomen in de gegevensbeschermingswetten;
Koekjes een klein tekstbestand dat door deze Website op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde onderdelen van de Website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van de Website gebruikt. Details van de cookies die door deze website worden gebruikt, worden uiteengezet in de onderstaande clausule ( cookies );
Gegevensbeschermingswetten alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Richtlijn 96/46/EG (gegevensbeschermingsrichtlijn) of de AVG, en alle nationale uitvoeringswetten, -regelgeving en secundaire wetgeving, zolang de AVG van kracht is effectief in het VK;
AVG de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679;
besteonlinecasinoideal.nl, of ons besteonlinecasinoideal.nl, een bedrijf opgericht in Engeland en Wales
UK en EU cookiewet de Privacy and Electronic Communications (EC-richtlijn) Regulations 2003 zoals gewijzigd door de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011;
Gebruiker of jij enige derde partij die toegang heeft tot de Website en niet (i) in dienst is van besteonlinecasinoideal.nl en handelt in de uitoefening van hun dienstverband of (ii) is ingeschakeld als adviseur of anderszins diensten verleent aan besteonlinecasinoideal.nl en toegang heeft tot de Website in verband met het verlenen van dergelijke diensten; en
Website de website die u momenteel gebruikt, https://besteonlinecasinoideal.nl, en eventuele subdomeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden.
 1. In dit privacybeleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist:
  1. het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa;
  2. verwijzingen naar sub-clausules, clausules, schema’s of bijlagen zijn naar sub-clausules, clausules, schema’s of bijlagen van dit privacybeleid;
  3. een verwijzing naar een persoon omvat bedrijven, bedrijven, overheidsinstanties, trusts en partnerschappen;
  4. onder “inclusief” wordt verstaan ​​“inclusief zonder beperking”;
  5. verwijzing naar enige wettelijke bepaling omvat elke wijziging of wijziging daarvan;
  6. de kopjes en subkoppen maken geen deel uit van dit privacybeleid.

Reikwijdte van dit privacybeleid

 1. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op het handelen van besteonlinecasinoideal.nl en Gebruikers met betrekking tot deze Website. Het is niet van toepassing op websites die toegankelijk zijn vanaf deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele links die we kunnen verstrekken naar sociale-mediawebsites.
 2. Voor de toepassing van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is besteonlinecasinoideal.nl de “gegevensbeheerder”. Dit houdt in dat besteonlinecasinoideal.nl bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze uw Gegevens worden verwerkt.

Verzamelde data

 1. We kunnen de volgende gegevens, waaronder persoonsgegevens, van u verzamelen:
  1. webbrowsertype en -versie (automatisch verzameld);
  2. besturingssysteem (automatisch verzameld);
  3. in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Hoe we gegevens verzamelen

 1. We verzamelen gegevens op de volgende manieren:
  1. gegevens worden door u aan ons verstrekt; en
  2. gegevens worden automatisch verzameld.

Gegevens die door u aan ons worden verstrekt

 1. besteonlinecasinoideal.nl verzamelt uw Gegevens op een aantal manieren, bijvoorbeeld:
  1. wanneer u contact met ons opneemt via de Website, per telefoon, post, e-mail of op een andere manier;

in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens die automatisch worden verzameld

 1. Voor zover u de website bezoekt, verzamelen we uw gegevens automatisch, bijvoorbeeld:
  1. we verzamelen automatisch bepaalde informatie over uw bezoek aan de Website. Deze informatie helpt ons om verbeteringen aan te brengen in de inhoud en navigatie van de website, en omvat uw IP-adres, de datum, tijden en frequentie waarmee u de website bezoekt en de manier waarop u de inhoud ervan gebruikt en ermee omgaat.
  2. we zullen uw gegevens automatisch verzamelen via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser. Voor meer informatie over cookies en hoe we ze gebruiken op de Website, zie de sectie hieronder, met de kop “Cookies”.

Ons gebruik van gegevens

 1. Een of alle van de bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons worden vereist om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze website. Gegevens kunnen in het bijzonder door ons worden gebruikt om de volgende redenen:
  1. interne administratie;
  2. verbetering van onze producten/diensten;
  3. verzending per e-mail van marketingmateriaal dat voor u interessant kan zijn;

in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

 1. We kunnen uw gegevens gebruiken voor de bovenstaande doeleinden als we dit nodig achten voor onze legitieme belangen. Als u hiermee niet tevreden bent, hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken (zie het gedeelte ‘Uw rechten’ hieronder).
 2. Voor de levering van direct marketing aan u via e-mail, hebben we uw toestemming nodig, hetzij via een opt-in of soft-opt-in:
  1. soft opt-in toestemming is een specifiek type toestemming dat van toepassing is wanneer u eerder met ons in contact bent geweest (u neemt bijvoorbeeld contact met ons op om meer details over een bepaald product/dienst te vragen, en we brengen vergelijkbare producten/diensten op de markt). Onder “soft opt-in”-toestemming, zullen we uw toestemming als gegeven beschouwen, tenzij u zich afmeldt.
  2. voor andere vormen van e-marketing zijn wij verplicht om uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen; dat wil zeggen, u moet positieve en bevestigende actie ondernemen wanneer u toestemming geeft door bijvoorbeeld een aankruisvakje aan te vinken dat we zullen verstrekken.
  3. als u niet tevreden bent over onze benadering van marketing, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Raadpleeg het gedeelte ‘Uw rechten’ hieronder voor informatie over het intrekken van uw toestemming.

Gegevens veilig houden

 1. We zullen technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen, bijvoorbeeld:
  1. toegang tot uw account wordt beheerd door een wachtwoord en een gebruikersnaam die uniek is voor u.
  2. we slaan uw gegevens op beveiligde servers op.
 2. Technische en organisatorische maatregelen omvatten maatregelen om een ​​eventueel vermoeden van een datalek aan te pakken. Als u misbruik of verlies of ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens vermoedt, laat het ons dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen via dit e-mailadres: [email protected]
 3. Als u gedetailleerde informatie van Get Safe Online wilt over hoe u uw informatie en uw computers en apparaten kunt beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen, ga dan naar www.getsafeonline.org. Get Safe Online wordt ondersteund door HM Government en toonaangevende bedrijven.

Dataretentie

 1. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan ​​is, zullen we uw gegevens alleen op onze systemen bewaren voor de periode die nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te bereiken of totdat u verzoekt om de gegevens te verwijderen.
 2. Zelfs als we uw gegevens verwijderen, kunnen deze voor juridische, fiscale of regelgevende doeleinden op back-up- of archiefmedia blijven staan.

Jou rechten

 1. U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Gegevens:
  1. Recht op toegang – het recht om (i) kopieën van de informatie die we over u hebben op elk moment op te vragen, of (ii) dat we dergelijke informatie wijzigen, bijwerken of verwijderen. Als we u toegang geven tot de informatie die we over u hebben, zullen we u hiervoor geen kosten in rekening brengen, tenzij uw verzoek “kennelijk ongegrond of buitensporig” is. Waar we wettelijk zijn toegestaan ​​om dit te doen, kunnen we uw verzoek weigeren. Als wij uw verzoek weigeren, zullen wij u de redenen daarvoor mededelen.
  2. Recht op correctie – het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
  3. Recht om te wissen – het recht om te verzoeken dat we uw gegevens verwijderen of verwijderen uit onze systemen.
  4. Recht om ons gebruik van uw gegevens te beperken – het recht om ons te “blokkeren” van het gebruik van uw gegevens of de manier waarop we deze kunnen gebruiken te beperken.
  5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid – het recht om te verzoeken dat we uw gegevens verplaatsen, kopiëren of overdragen.
  6. Recht om bezwaar te maken – het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw gegevens, inclusief wanneer we deze gebruiken voor onze legitieme belangen.
 2. Neem contact met ons op via dit e-mailadres: info@besteonlinecasinoideal om vragen te stellen, een van uw hierboven uiteengezette rechten uit te oefenen of uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken (waar toestemming onze wettelijke basis is voor het verwerken van uw gegevens). nl.
 3. Als u niet tevreden bent met de manier waarop een klacht die u indient met betrekking tot uw gegevens door ons wordt behandeld, kunt u uw klacht mogelijk voorleggen aan de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. Voor het VK is dit het Information Commissioner’s Office (ICO). De contactgegevens van de ICO zijn te vinden op hun website op https://ico.org.uk/.
 4. Het is belangrijk dat de gegevens die we over u bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw gegevens veranderen gedurende de periode dat we ze bewaren.

Links naar andere websites

 1. Deze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw gebruik van dergelijke websites. U wordt geadviseerd om het privacybeleid of de verklaring van andere websites te lezen voordat u deze gebruikt.

Wijzigingen in eigendom en controle van het bedrijf

 1. besteonlinecasinoideal.nl kan van tijd tot tijd ons bedrijf uitbreiden of inkrimpen en dit kan de verkoop en/of de overdracht van de zeggenschap over het geheel of een deel van besteonlinecasinoideal.nl inhouden. Gegevens die door gebruikers worden verstrekt, zullen, waar dit relevant is voor een deel van ons bedrijf dat op deze manier wordt overgedragen, samen met dat deel worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij zal, onder de voorwaarden van dit privacybeleid, toestemming krijgen om de gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het oorspronkelijk aan ons is geleverd.
 2. We kunnen ook Gegevens bekendmaken aan een potentiële koper van ons bedrijf of een deel ervan.
 3. In de bovenstaande gevallen zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

Koekjes

 1. Deze website kan bepaalde cookies op uw computer plaatsen en openen. besteonlinecasinoideal.nl maakt gebruik van Cookies om uw gebruikservaring van de Website te verbeteren. besteonlinecasinoideal.nl heeft deze Cookies zorgvuldig gekozen en heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd.
 2. Alle cookies die door deze website worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige cookiewet van het VK en de EU.
 3. Voordat de Website Cookies op uw computer plaatst, krijgt u een berichtenbalk te zien waarin u wordt gevraagd om toestemming voor het plaatsen van die Cookies. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies, stelt u besteonlinecasinoideal.nl in staat om u een betere ervaring en service te bieden. U kunt desgewenst toestemming voor het plaatsen van cookies weigeren; het is echter mogelijk dat bepaalde functies van de Website niet volledig of niet werken zoals bedoeld.
 4. Deze Website kan de volgende Cookies plaatsen:
Soort cookie Doel
Strikt noodzakelijke cookies Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Dit zijn bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde delen van onze website, een winkelwagentje kunt gebruiken of gebruik kunt maken van e-factureringsdiensten.
Analytische/prestatiecookies Ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich op onze website bewegen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
Functionele cookies Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).
 1. U vindt een lijst met cookies die we gebruiken in het Cookiesschema.
 2. U kunt ervoor kiezen om cookies in of uit te schakelen in uw internetbrowser. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu in uw internetbrowser.
 3. U kunt er op elk moment voor kiezen om cookies te verwijderen; u kunt echter alle informatie verliezen die u in staat stelt om sneller en efficiënter toegang te krijgen tot de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, personalisatie-instellingen.
 4. Het wordt aanbevolen dat u ervoor zorgt dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u de hulp en begeleiding van de ontwikkelaar van uw internetbrowser raadpleegt als u niet zeker bent over het aanpassen van uw privacy-instellingen.
 5. Raadpleeg aboutcookies.org voor meer informatie in het algemeen over cookies, inclusief hoe u ze kunt uitschakelen. U vindt er ook details over hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen.

Algemeen

 1. U mag uw rechten onder dit privacybeleid niet overdragen aan een andere persoon. We kunnen onze rechten onder dit privacybeleid overdragen als we redelijkerwijs denken dat uw rechten niet worden aangetast.
 2. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht te zijn verwijderd, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van dit privacybeleid worden niet aangetast.
 3. Tenzij anders overeengekomen, wordt geen enkele vertraging, handeling of nalatigheid door een partij bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel beschouwd als een verklaring van afstand van dat, of enig ander, recht of rechtsmiddel.
 4. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wet van Engeland en Wales. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse en Welshe rechtbanken.

Wijzigingen in dit privacybeleid

 1. besteonlinecasinoideal.nl behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen indien wij dit van tijd tot tijd nodig achten of indien wettelijk vereist. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk op de Website geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben geaccepteerd bij uw eerste gebruik van de Website na de wijzigingen. U kunt per e-mail contact opnemen met besteonlinecasinoideal.nl op [email protected].

23 augustus 2021

 

Koekjes

Hieronder vindt u een lijst van de cookies die wij gebruiken. We hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat dit volledig en up-to-date is, maar als u denkt dat we een cookie hebben gemist of als er een discrepantie is, laat het ons dan weten.

Strikt noodzakelijk

We gebruiken de volgende strikt noodzakelijke cookies:

Beschrijving van Cookie Doel
Google Analytics We gebruiken Google Analytics om te zien welke pagina’s populair zijn bij gebruikers en om eventuele problemen met de website te identificeren.

Analytisch/prestaties

We gebruiken de volgende analytische/prestatiecookies:

Beschrijving van Cookie Doel
Google Analytics We gebruiken Google Analytics om te zien welke pagina’s populair zijn bij gebruikers en om eventuele problemen met de website te identificeren.

Functionaliteit

Wij gebruiken de volgende functionaliteitscookies:

Beschrijving van Cookie Doel
Google Analytics We gebruiken Google Analytics om te zien welke pagina’s populair zijn bij gebruikers en om eventuele problemen met de website te identificeren.